top of page
Search
  • Writer's picturenakrop petchsimoung

การใช้ลิมิตเซ็นเซอร์ พร๊อก แพล้นปูน

Updated: Jan 10, 2020

เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการเปิดปิดปากเครื่องผสมปูน Dischage Gate ที่มากับเครื่องโม่ปูน ส่วนใหญ่ใช้ทำหน้าที่เป็นลิมิตสวิส ควบคุมผ่าน PLC ตู้คอนโทล Proximity จะทำงานก็ต่อเมื่อมีวัตถุที่เป็นเหล็กผ่านท้ายกระบอกของพร๊อก หรือเรียกตามหลักว่า เครื่องตรวจจับวัตถุนั้นเอง แต่การติดตั้ง และข้อควรระวังมีอะไรบ้าง

แพล้นปูน.com จะเล่าให้ฟัง
ข้อควรระวังในการต่อสาย Proximity Switch

1. สังเกตุขั้ว + และ - ก่อนต่อสาย (ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ไฟ DC โวลท์ 3 สาย สานสีน้ำตาลคือ + สายสีน้ำเงินคือ -)

2.ตรวจสอบโวลท์ที่จะต่อเข้าตัวเครื่อง ไม่ให้เกินกว่าที่ระบุไว้บนตัวเครื่อง

3. ต้องต่อ Load อนุกรม (Series) กับสายหรือขั้ว OUTPUT

4.ถ้าเป็นแบบสองสายต้องต่อ LOAD อนุกรม (Series) กับสายข้างใดข้างหนึ่งตามชนิดของ NPN หรือ PNP

5.แบบสองสาย ห้ามต่อเข้าแหล่งจ่ายไปโดยไม่มี LOAD เพราะจะทำให้เครื่องเสียทันที

6.โปรดระวังกระแสของ LOAD จะต้องไม่เกินกว่ากระแสที่ระบุไว้บนตัวเครื่อง

7.ไม่ควรติดตั้ง Proximity Switch ใกล้ความร้อนเกิน 60องศา

8.การติดตั้งควรระวังกลไกลของเครื่องผสมปูน หรือรางกระบะสคริป อาจจะทบกับตัว Proximity Switch ได้

9.แบบใช้ไฟ AC โวลท์ ไม่ควรเดินสายยาวเกิน 100 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของสายพร๊อกซีมิตี้ ใช้IB0004 ใช้กับกระบะสคริปหินทราย แพล้นผสมคอนกรีตแอลบร้า EMC60 เมื่อลูกล้อกระบะสคริปแอลบร้า วิ่งขึ้นมาบนรางจนเกือบสุด จะมีพร๊อกดักอยู่ปลายราง เพื่อควบคุมเคลื่องที่ของกระบะสคริป(Skip Load)พร๊อกเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปากเกจ (Discharge Gate) ของเครื่องโม่ปูน Tekaการวางพร๊อกให้ทางด้ายท้ายของอุปกรณ์ รอรับการผ่านของล้อโรเลอร์กระบะสคริปที่ทำจากโลหะ

227 views0 comments

Comments


bottom of page